سیستم عصبی انسان چیست

 

سیستم عصبی (مقاله دوم)

مقاله اول اینجا

 

دستگاه عصبی مهمترین دستگاه ارتباطی بدن است که بر اعمال دیگر دستگاههای بدن نظارت دارد.

 

وظایف مهمی که این دستگاه به عهده دارد عبارتند از:


اول-تنظیم فعالیتهای اندام های مختلف و مجموعه ارگانیسم انقباض عضلات و ترشح غده ها،اعمال قلب و فعالیتهای اندام های دیگر بدن و سوخت و ساز آنها زیر نظارت دستگاه عصبی انجام می گیرد.
دوم-ارتباط اندام ها و دستگاهها،هماهنگی فعالیتهای بدن و تأمین همبستگی و وحدت ارگانیسم-عوامل و شرایط مختلفی بر کار هر یک از اندام ها و دستگاههای بدن اثر می گذارند و تغییری که در اعمال یک عضو و یا یک دستگاه ایجاد می شود منجر به تغییراتی در اعمال اندام ها و دستگاههای دیگر می گردد؛بعنوان نمونه به هنگام فعالیت های بدنی ماهیچه های بدن اعمال انقباضی زیادی انجام می دهند.این امر میزان سوخت و ساز(متابولیسم)بدن را بالا می برد و وقتی متابولیسم افزایش یافت نیاز بدن به اکسیژن و مواد غذایی فزونی می یابد.در این حال بر اثر اعمال رفلکس بر فعالیت قلب و شش ها اضافه شده و در اثر آن جریان خون در عضلات بیشتر می شود و در اثر آن تولید و دفع حرارت افزایش یافته و باعث می شود که غدد ترشحی بر فعالیت خود بیفزایند.تشدید فعالیت این غدد نیز یک سلسله تغییرات دیگری در پی دارد که در تمام این اعمال و فعالیت های دستگاه عصبی نقش اصلی و عمده را بعهده دارد.
سوم-تطابق ارگانیسم با محیط خارج-تحریکات خارجی توسط گیرنده های حسی بدن به دستگاه عصبی منتقل می شوند و اندام های مختلف بدن در مقابل این تحریکات تغییرات و عکس العمل هایی را نشان می دهند و بدین ترتیب بدن خود را با محیط خارج تطبیق می دهد به نحوی که در هر لحظه بدن با محیط خارجی متعادل می شود.این تعادل مبنای فعالیت های حیاتی ارگانیسم است چنانکه بالا رفتن حرارت محیط خارجی بر جریان خون موجود در پوست و میزان تنفس می افزاید و این امر مانع از آن می شود که حرارت داخلی ارگانیسم بالا رود.
تمام این تغییرات و عکس العمل ها حاصل فعالیت های دستگاه عصبی می باشد.
چهارم-تفکر،تکلم،حافظه و کلیه ی تظاهرات شعوری انسان به وجود دستگاه عصبی بستگی دارد.


ساختمان دستگاه عصبی
دستگاه عصبی از بافت ویژه ای ساخته شده که شامل دو نوع یاخته است:
الف)عناصر غیر عصبی یا نوروگلیا (Neuroglia)و ب- یاخته های عصبی یا نورون(Neuron)
الف-عناصر غیر طبیعی:این دستگاه شامل رگ های خونی و بافت همبند و بافت پشتیبانی است که مجموع آنها را نوروگلیا می نامند.عناصر غیر عصبی وظیفه حفاظتی و ترمیمی و سوخت و سازی را بعهده دارند ولی در نقل و انتقال فرمان های عصبی نقشی بعهده ندارند.

نورون(Neuron)
نورون واحد تشریحی و عملی دستگاه عصبی بوده و از لحاظ ساختمانی پیچیده ترین سلول بدن می باشد.هر نورون شامل دو قسمت تنه سلولی و زائده هاست.

تنه ی سلول نورون مانند دیگر سلول های بدن دارای هسته و سیتوپلاسم است.در سیتوپلاسم نورون رشته های بسیار ظریفی به نام رشته های عصبی(نوروفیبریل)وجود دارد که وظیفه ی آنها انتقال فرمان های عصبی می باشد.
در دستگاه عصبی میلیاردها نورون موجود است که تنه ی سلولی بیشتر آنها در درون دستگاه عصبی مرکزی(مغز و نخاع)قرار دارد و فقط تنه سلولی تعداد بسیار کمی از نورون ها در خارج از دستگاه عصبی مرکزی(در داخل گره های عصبی که در مسیر ریشه خلفی اعصاب نخاعی هستند)جای گرفته اند.
زائده های نورون تارهای سلولی ظریفی هستند که از تنه سلولی شروع شده و به طرف خارج می روند این تارها دنباله ی سیتوپلاسم تنه ی سلولی هستند و بر دو نوعند:


آکسون(Axon) و دندریت(Dendrite)


آکسون:زایده ای است دراز که فرمان های عصبی را از تنه ی سلولی به خارج می برد(یعنی فرمان ها را از تنه ی سلولی دور می کند)هر نورون فقط دارای یک آکسون بوده و طول آن از یک میلیمتر تا یک متر می باشد.
دندریت:زائده ظریفی است که موجهای عصبی را به طرف تنه ی سلولی می آورد(به آن نزدیک می کند)تعداد دندریت ها در هر نورون متفاوت است.دندریت معمولاً زائده ی کوتاهی است ولی نورن های حسی دارای دندریت درازی هستند که ساختمان آن شبیه آکسون می باشد.


تقسیم بندی نورون از لحاظ ساختمانی و عملی
نورن ها از لحاظ ساختمانی به سه دسته تقسیم می شوند:یک قطبی،دو قطبی و چند قطبی.از نورون یک قطبی فقط یک زائده خارج می شود اما این زائده بلافاصله به دو شاخه تقسیم می گردد.
ساختمان هر دو شاخه شبیه آکسون است ولی یکی از آنها موج های عصبی را به طرف تنه ی سلولی نورون می آورد و دیگری موج ها را از تنه سلولی به خارج می برد.این قبیل نورون ها در گره های عصبی نخاع و مغز بسیارند.
از نورون های دو قطبی دو زائده خارج می شود که یکی آکسون و دیگری دندریت است.مانند نورون هایی که در شبکیه چشم قرار دارند.
از نورون های چند قطبی چندین دندریت و یک آکسون خارج می شوند.
نورون ها از لحاظ عملی یعنی وظیفه ای که انجام می دهند نیز بر سه نوعند.
الف-نورون های آوران(Afferent) ب- نورون های وابران(Efferent) ج- نورون های رابط.
الف- نورون های آوران یا نورون های حسی؛موج های عصبی را از پوست و اندام های دیگر حسی به طرف نخاع و یا مغز می برند.
ب- نورون های وابران یا نورون های حرکتی:فرمان های عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی به طرف محیط(عضلات و غدد)می برند.
ج- نورون های رابط:موج های عصبی را از نورون های آوران به نورون های وابران می برند و بدین ترتیب ر حکم پیوند دهنده ی راههای عصبی هستند این نورون ها منحصراً در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند.مجموعه ی دستگاه عصبی از زنجیرهای نورون ها که در دنباله ی یکدیگر قرار گرفته و امواج عصبی را نقل و انتقال می دهند،تشکیل یافته است.محلی را که موج عصبی از یک نورون به نورون دیگر منتقل می شود سیناپس (Synapse)می نامند.

ماده ی خاکستری و ماده ی سفید سیستم عصبی
بافت عصبی دستگاه عصبی مرکزی از دو ماده ی خاکستری و سفید ساخته شده است:
1-ماده خاکستری حاوی تنه سلولی نورون ها و تارهای عصبی بدون میلین و تعداد کمی تارهای میلین دار می باشد و به همین جهت منظره آن خاکستری رنگ است.ماده ی خاکستری در نخاع و در قسمت مرکزی به صورت یک توده پیوسته دیده می شود و توسط ماده ی سفید احاطه شده است اما در مغز،این ماده در دو قسمت مرکزی و محیطی وجود دارد.
الف- قسمت مرکزی ماده خاکستری مغز به صورت توده های پراکنده ای دیده می شود این توده ها که به هسته های مغز معروفند حاوی تنه ی سلولی نورن های حسی و حرکتی اعصاب مغزی می باشند این هسته ها توسط ماده سفید احاطه شده اند.
ب-قسمت محیطی ماده خاکستری مغز به صورت پوششی سطح خارجی مخچه و مخ را می پوشاند و به قشر مخ و مخچه معروف است.
2-ماده ی سفید از تارهای عصبی تشکیل یافته که بیشتر آنها تارهای میلین دار هستند و بهمین جهت منظره ای سفید رنگ دارند.ماده ی سفید در نخاع پیرامون ماده خاکستری را احاطه کرده است اما در بعضی از قسمتهای مغز(مخ و مخچه)اتوسط ماده خاکستری پوشیده شده و در درون آن هسته هایی از ماده خاکستری وجود دارد.
تقسیم بندی دستگاه عصبی
دستگاه عصبی به دو بخش عمده تقسیم می شود :یکی دستگاه عصبی مرکزی و دیگری دستگاه عصبی محیطی.

تصویر سیستم عصبی:

 

 

 


1-دستگاه عصبی مرکزی:

قسمتی از دستگاه اعصاب است که در درون جمجمه و مجرای نخاعی (مجرای مهره ای) قرار دارد و شامل دو قسمت نخاع و مغز است .نخاع رشته ی طنابی شکل درازی است که درون مجرای مهره ها قرار دارد.مغز که بزرگترین و پیچیده ترین قسمت دستگاه عصبی مرکزی است شامل میلیاردها سلول عصبی بوده و وزن آن به طور متوسط در مردان 1380 گرم و در زنان 1250 گرم می باشد.رشد مغز تا 15 سالگی سریع است و پس از 20 سالگی متوقف می شود(در دوران پیری وزن مغز کاهش می یابد).
وقتی رشد مغز کامل شد درون کاسه سر را پر نموده و با دیواره ی داخلی آن تماس پیدا می کند.
مغز شامل سه قسمت است:مغز خلفی،مغز میانی و مغز قدامی که هر کدام از این سه قسمت شامل چند جزء فرعی هستند.


2-دستگاه عصبی محیطی:

به مجموعه ی اعصابی اطلاق می شود که یا موج های عصبی را از محیط به طرف دستگاه عصبی مرکزی می برند و یا بر عکس موجهای عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی به محیط حمل می کنند.این دستگاه نیز به دو قسمت فرعی تقسیم می شود.
اعصاب پیکری(Somatic) و اعصاب خودکار(Autonomic):اعصاب سماتیک شامل 12 جفت عصب مغزی (که به مغز متصل هستند)و 31 جفت عصب نخاعی(که به نخاع پیوسته اند)است.این اعصاب وظیفه ی حمل و نقل موج های عصبی را بین دستگاه عصبی مرکزی و بافت هایی که دیواره ی بدن و اسکلت بدن را تشکیل می دهند(مانند استخوان ها و مفاصل و ماهیچه ها وپوست و...)را به عهده دارند.اعصاب خودکار یا دستگاه عصبی خودکار وظیفه ی حمل و نقل موج های عصبی را میان احشای بدن(قلب و عروق و اندام های تنفسی و گوارشی و...)و دستگاه عصبی مرکزی به عهده دارد.

حال به شرح قسمت های مختلف سلسله اعصاب مرکزی از پایین به بالا و سپس سلسله اعصاب محیطی می پردازیم:
1-نخاع یا مغز تیره (Spinalcord):

نخاع،رشته طنابی شکل درازی است که در درون مجرای مهره ای قرار دارد؛ولی تا پایان این مجرا ادامه نمی یابد بلکه از سوراخ پس سری استخوان اکسپتال شروع می شود و تا کنار تحتانی اولین مهره کمری ادامه می یابد و در این محل به رشته پایانی ختم می گردد.
نخاع در قسمت انتهایی خود به صورت مخروطی در می آید(مخروط نخاعی) و رشته ی پایانی از این مخروط شروع شده و تا استخوان دنبالچه ادامه می یابد و به این استخوان می چسبد.رشته ی پایانی از بافت عصبی ساخته نشده بلکه بیشتر از نرم شامه ی نخاع تشکیل یافته است.طول نخاع در مردان 45 و در زنان 43 سانتیمتر می باشد.قطر نخاع در ناحیه گردن و کمر بیشتر از قسمت پشتی نخاع است؛زیرا در قسمت گردنی نخاع تارهای اعصاب اندام بالایی و در قسمت کمری آن تارهای اندام پایینی وارد می شوند.
نخاع در طول خود دارای سه شیار در سطح جلو و سه شیار در سطح عقبی می باشد.شیار میانی سطح جلویی عمیق و واضح است ولی شیارهای دیگر چندان آشکار نیستند.از نخاع 31 زوج عصب نخاعی خارج می شود.اعصاب نخاعی که از قسمتهای انتهایی نخاع خارج می شوند به طرف پایین امتداد یافته و مجموعه ای تشکیل می دهند که شباهت به دم اسب دارد و به همین نام معروف است.(اعصاب دم اسبی)


ساختمان داخلی نخاع
در برش عرضی نخاع دو قسمت جداگانه مشخص است:
1-قسمت سطحی یا خارجی که از ماده سفید ساخته شده و دیگری قسمت داخلی که از ماده خاکستری تشکیل یافته است.در مرکز این برش سوراخ کوچکی دیده می شود که مقطع مجرای اپاندیم است.مجرای اپاندیم از بالا به بطن چهارم مغز ارتباط دارد ولی در پایین در ناحیه رشته پایانی تمام می شود.در این مجرا مایع مغزی-نخاعی جریان دارد.
1-ماده خاکستری نخاع-در برش عرضی به شکل پروانه(یا حرف H)است و دارای دو شاخ جلویی و دو شاخ عقبی می باشد.قسمتی از ماده ی خاکستری را که در پیرامون مجرای اپاندیم قرار دارد رابط خاکستری می نامند.
ماده خاکستری به طور عمده از تنه ی سلولی نورون ها و تارهای بدون میلین ساخته شده و به همین جهت رنگ آن خاکستری است.
شاخهای جلویی ماده خاکستری حاوی تنه ی سلولی نورون های حرکتی هستند.آکسون این نورون ها تارهای عصبی وابران(حرکتی)اعصاب نخاعی را تشکیل می دهند.
شاخ های عقبی حاوی نورون هایی است که تارهای آوران(حسی)آنها مسیر صعودی را در نخاع می پیمایند و به مغز می روند.
در ماده ی خاکستری علاوه بر نورون های یاد شده تعداد زیادی نورون های رابط وجود دارد که در جهت های افقی و قائم خاکستری را به هم می پیوندند و موجهای عصبی را منتقل می کنند.ماده خاکستری در قسمت سینه ای و ابتدای قسمت کمری نخاع دارای دو شاخ طرفی است که این شاخها حاوی نورونهای سمپاتیک هستند.
2-ماده سفید نخاع-پیرامون ماده ی خاکستری رافرا گرفته و حاوی تارهای میلین دار نورون هاست.ماده سفید خود در هر نیمه ای از برش عرضی نخاع شامل سه قسمت است:قسمت جلویی(طنابهای جلویی) و قسمت عقبی(طنابهای عقبی)و قسمت جانبی هر یک از این قسمت ها حاوی دسته هایی از تارهای عصبی هستند و هر دسته از این تارها از دسته های دیگر کاملاً متمایز است و وظیفه و عمل جداگانه ای دارد.
این دسته تارهای عصبی که تمام طول نخاع را می پیمایند و موجهای عصبی را در جهت صعودی و نزولی منتقل می کنند به راههای عصبی معروفند.


2-مغز
مغز از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:
1) مغز خلفی
2) مغز میانی
3) مغز قدامی

1.مغز خلفی(Hind Brain):


مغز خلفی از پایین به بالا شامل قسمتهای زیر است:الف-پیاز نخاع ب- پل مغز ج-مخچه.


الف-پیاز نخاع:
در بالای نخاع و زیر پل و جلوی مخچه قرار دارد شکل خارجی پیاز نخاع کاملاً شبیه نخاع است و از آن قابل تفکیک نیست به طوری که به نظر می رسد پیاز نخاع قسمت فوقانی نخاع باشد که کمی بر قطر آن افزوده شده است به همین جهت این عضو را پیاز می نامند.در پیاز نخاع همان شیارهای جلویی و عقبی و جانبی دیده می شود.در دو طرف شیار جلویی دو برجستگی به صورت طنابهای عصبی سفید رنگی دیده می شود که به هرم های پیشین معروفند.این هرم ها که دنباله طنابهای جلویی نخاع هستند گذرگاه تارهای حرکتی(هرمی)می باشند.در سطح عقبی پیاز نخاع(در دو طرف شیار عقبی)نیز دو طناب عصبی وجود دارد که ادامه ی طنابهای عقبی نخاع هستند.این طنابها در نیمه فوقانی پیاز نخاع از هم دور می شوند و فضای مثلثی شکلی را ایجاد می کنند که کف بطن چهارم است از سطوح مختلف پیاز نخاع و از حد فاصل پیاز نخاع و پل مغزاعصاب مغزی ششم تا دوازدهم خارج می شوند.

ساختمان داخلی پیاز نخاع- اگر برشی در قسمت تحتانی پیاز نخاع داده شود اختلاف آشکاری در ساختمان نخاع و پیاز نخاع دیده نمی شود ولی بتدریج در قسمتهای بالاتر ماده خاکستری به قطعاتی تقسیم می شود و به صورت توده های پراکنده ای در می آید که از ماده ی سفید احاطه شده اند.بیشتر این توده ها هسته های حرکتی یا حسی عصب های مغزی هستند. ماده سفید پیاز نخاع گذرگاه راه های عصبی است ولی راه های عصبی نخاع در پیاز نخاع تقاطع می کنند یعنی تارهای یک طرف به طرف دیگر می روند.
پیاز نخاع 
گذرگاه راههای عصبی و ایستگاه تقویت کننده ی موجهای عصبی میان نخاع و مغز است و وظیفه آن برقرار ی رابطه میان قسمتهای بالا و پایین دستگاه عصبی مرکزی است از این گذشته،پیاز نخاع یکی از مراکز حیاتی مانند مراکز کنترل کننده قلب و عروق،تنفس و همچنین مراکز بلع،استفراغ و سرفه در پیاز نخاع قرار دارند.

ب- پل مغزی( Pons):

پل در بالای پیاز نخاع و در جلوی مخچه،بین مغز میانی و پیاز نخاع قرار دارد در سطح جلوئی آن شکافی وجود دارد که سرخرگ قاعده ی مغز از آن میگذرد سطح عقبی آن با سطح عقبی پیاز نخاع کف بطن چهارم را تشکیل می دهند.
پل همانطور که از اسمش پیداست مانند پلی قسمتهای مختلف مغز را بهم وصل می کند و به عنوان ایستگاه و تقویت کننده ی راههای عصبی می باشد که از پیاز نخاع به قشر مخ می روند.پل از ماده ی سفید و ماده ی خاکستری ساخته شده است. ماده ی خاکستری پل به صورت توده هایی در درون ماده ی سفید پراکنده است.این توده ها هسته های اعصاب مغزی(زوج پنجم تا هشتم)هستند.


ج-مخچه(Cerebellum):

مخچه در پشت پیاز نخاع و پل و در زیر نیمکره های مخ واقع شده و به وسیله چادر مخچه از نیمکره های مخ جدا می شود.این عضو دارای یک قسمت میانی به نام کرمینه(Vermis)و دو توده ی بزرگ طرفی به نام نیمکره های مخچه است.کرمینه دو نیمکره ی مخچه را به یکدیگر می پیوندد.مخچه به وسیله سه جفت پایه های مخچه به قسمتهای دیگر مغز می پیوندد. این پایه ها شامل راههای آوران و وابران می باشند که وسیله ارتباط مخچه را با قسمتهای دیگر مغز(مغز میانی و پل و پیاز نخاع)فراهم می کنند.

ساختمان داخلی مخچه:
ماده ی خاکستری مخچه بر خلاف نخاع و مانند نیمکره های مخ در قسمت سطحی و ماده سفید در قسمت داخلی این عضو قرار دارد علاوه بر این ماده خاکستری به صورت هسته های پراکنده ای در درون ماده ی سفید نیز موجود است.
قسمتی از ماده ی خاکستری که سطح خارجی مخچه را می پوشاند به قشر مخچه(Cortex)معروف است.قشر مخچه ورقه ی نازکی از ماده ی خاکستری است که سطح خارجی مخچه را می پوشاند و به صورت چین ها و شیارهای ظریفی به درون بافت مخچه نفوذ می کند و در برش عرضی مخچه منظره ای شبیه شاخه های درخت به وجود می آورد که کالبد شناسان قدیم آن را درخت زندگی می نامیدند.

در قشر مخچه تنه ی سلولهای عصبی قرار دارد که آکسون آنها به هسته های مخچه ای می رود.به طور کلی مخچه باعمال ارادی حرکتی نیمکره های مخ کمک می کند بسیاری از موج های عصبی از عضلات مخطط بدن،وترها و مفاصل،گیره های شنوایی،بینایی و لامسه به مخچه می رسند در مخچه این موجها به مناطق به نوبه خود با مناطق مشخصی از قشر نیمکره های مخ ارتباط دارند و به این ترتیب میان مخچه با مناطق حرکتی،حسی،شنوایی و بینایی قشر مخ رابطه ای برقرار است.موجهای آوران اطلاعاتی از عضلات،پوست،گوش داخلی و شبکیه ی چشم به مخچه می برند و در نتیجه مخچه پیوسته از وضعیت مفصل ها و حالت انقباضی عضلات مطلع می شود و می تواند با استفاده از این اطلاعات در انجام حرکات ماهرانه و هماهنگی حرکات به قشر مخ کمک کند.
به طور کلی مهمترین عمل مخچه هماهنگ نمودن فعالیتهای ارادی ماهیچه ها و تنظیم تونوس عضلات باز کننده و حفظ تعادل بدن در فضاست.
در اثر آسیب به مخچه راه رفتن مشکل می شود و حرکات بدن ناموزون و پر پیچ و تاب می گردد و بیمار به لرزش مخچه ای و اختلال تکلم دچار می گردد،گاه شدت عارضه بقدری است که بیمار قادر به راه رفتن نیست.

دوم- مغز میانی (Midbrain):
مغز میانی شامل قسمتهای زیر است:الف- پایه های مغزی ب- برجستگی های چهارگانه ج- قنات سیلوبوس
مغز میانی قطعه ی باریک وکوچکی از بافت عصبی است که میان مغز قدامی و مغز خلفی قرار دارد.مغز میانی در قسمت جلو از پایه های مغزی و در عقب از برجستگی های چهارگانه(چهار قلو)ساخته شده است و در بین این دو قسمت قنات سیلوبوس قرار دارد.
الف- پایه های مغزی- مغز قدامی را به مغز خلفی می پیوندد و تارهای عصبی آنها بین قشر مخ و سطوح دیگر مغز رابطه برقرار می کنند.ماده خاکستری پایه های مغزی در داخل ماده سفید به صورت هسته هایی پراکنده است مانند هسته های اعصاب زوج سوم و چهارم و عصب حلزونی و هسته های قرمز.هسته ی قرمز به وسیله راههای خارج هرمی با شاخ جلویی نخاع ارتباط دارد.
ب- برجستگی های چهارگانه:شامل دو برجستگی فوقانی و دو برجستگی تحتانی هستند.
ج-قنات سیلویوس(Aqueduct of sylvius):مجرای باریکی است که در مغز میانی قرار دارد و بطن های سوم و چهارم مغز را می پیوندد.مغز میانی وظایف گوناگونی بعهده دارد،هسته های برجستگیهای چهارگانه،مرکز رفلکس های جهت یابی اند که اعمال پیچیده ای را تنظیم می کنند مثلاً عکس العمل های حرکتی بدن در برابر یک تحریک ناگهانی بینایی یا شنوایی توسط آنها هماهنگ می شوند.قوس رفلکس مردمک(تنگ شدن مردمک چشم در مقابل تابش نور)نیز در مغز میانی بسته می شود.به طور کلی دو برجستگی فوقانی،مرکز رفلکس های نوری و دو برجستگی تحتانی،ایستگاه تقویتی راههای شنوایی و مرکز رفلکس های صوتی(آکوستیک)هستند هسته های پایه های مغزی در تنظیم و توزیع قوام(تونیسیته)عضلانی شرکت می کنند مرکز بسیاری از رفلکس ها مانند رفلکس هایی که مربوط به وضع قرار گرفتن بدن هستند و رفلکس هایی که مربوط به سرپا ایستادن هستند در مغز میانی قرار دارد.
اگر نیمکره های مخ حیوانی را بردارند و مغز میانی و قسمتهای دیگر را باقی بگذارند حیوان می تواند بایستد و موقعیت خود را حفظ کند.آسیب به مغز میانی(بر اثر تومور یا خونریزی)باعث اختلالات مختلفی در قوام عضلانی به خصوص پدیده جمود بی مغزی(Decerebral Rigidity)می شود در جمود بی مغزی قوام عضلات باز کننده ی اندام ها،تنه و گردن به شدت افزایش می یابد.
موج ها یا فرامین عصبی از مغز میانی از راه نخاع به عضلات می رسند از سوی دیگر موجهایی که از مخچه و هسته های مغزی و قشر نیمکره های مخ به هسته های موجود در پایه های مغزی منتقل می شوند فعالیت هسته های مغز میانی را تنظیم می کنند.

سوم- مغز قدامی(Forebrain):
مغز قدامی شامل دو قسمت است:
1-مغز واسطه ای قسمتی از مغز قدامی است که بین نیمکره های مغزی و مغز میانی قرار گرفته و از تالاموس،هپیو تالاموس،اپی تالاموس،و ساب تالاموس ساخته شده است.عناصر فوق،بطن سوم مغز را از اطراف احاطه کرده اند.
2-مخ که خود شامل دو نیمکره ی مخ می باشد.
1-مغز واسطه ای:
تالاموس توده ی بزرگی از ماده خاکستری است که در قسمت میانی و عقبی هر یک از نیمکره های مخ قرار دارد،تالاموس ایستگاه تقویتی تمام موجهای حسی(غیر از حس بویایی)است به این معنی که تمام راههای عصبی که موجها را از گیرنده های سراسر بدن می آورند ابتدا به تالاموس می رسند و سپس این موجها به وسیله ی تارهای عصبی از تالاموس به قشر مخ می روند به این ترتیب موج های عصبی قبل از رسیدن به قشر مخ از تالاموس به قشر مخ می روند به این ترتیب موجهای عصبی قبل از رسیدن به قشر مخ از تالاموس می گذرند بر اثر فراهم آمدن موجهای حسی در تالاموس انسان می تواند از تغییرات حرارت و تغییرات میزان انقباض های عضلانی آگاه شود و شکل و اندازه اشیایی را که با گیرنده های لمسی تماس می گیرند تشخیص داده و نقطه ای از بدن را که تحریک می گردد مشخص نماید.تالاموس گذشته از فعالیتهای حسی با مراکز حرکتی نیز ارتباط عملی دارد و اعمال حرکتی قشر مخ را کم و زیاد می کند.
آسیب با تالاموس باعث اختلال های متعدد حسی از جمله کاهش یا از بین رفتن بعضی از حس ها و گاه دردهای شدید می شود که به دردهای تالامیک معروفند.
هیپوتالاموس در زیر تالاموس قرار دارد و در جلو با لوب عقبی هیپوفیز ارتباط برقرار کرده و حاوی هسته های عصبی فراوان است.
هیپوتالاموس مهمترین مرکز کنترل کننده ی فعالیتهای احشای بدن در زیر قشر مخ است.هیپوتالاموس حاوی مراکز نباتی است این مراکز متابولیسم مواد چربی،مواد قندی،غلظت آب و الکترولیت های بدن،تولید و از دست رفتن حرارت،فشار خون،فعالیت قلبی و سایر فعالیت های نباتی را تنظیم می کنند و در هنگام لزوم از راه انقباض عروق پوست و کاهش عرق و ایجاد لرز باعث تولید حرارت و همچنین اتلاف حرارت می شود.هیپوتالاموس همچنین ترشح غده ی هیپوفیز را کنترل کرده و از طریق این غده بر فعالیت های دیگر غدد مترشحه ی داخلی اثر می گذارد.
لوله های کلیه برای جذب مجدد مقادیر فراوان آب که از گلومرول ها تراوش می شود احتیاج به هورمون آنتی دیورتیک لوب عقبی هیپوفیز دارند که کمبود آن باعث دیابت بی مزه همراه با علائم ادرار فراوان و عطش زیاد می شود.در ترشح این هورمون از هیپوفیز،هیپوتالاموس هم دخالت دارد.ضایعات بعضی قسمتهای هیپوتالاموس باعث زیادی اشتها و پرخوری و ضایعات قسمتهای دیگر باعث بی اشتهایی و لاغری می شود.آزمایش های زیادی که روی حیوانات بعمل آمده نشان می دهند که این عضو به نحو گسترده ای روی فعالیتهای هیجانی مؤثر است آسیب هیپوتالاموس باعث اختلال تنظیم درجه حرارت،سوخت و ساز پروتئین،مواد قندی،چربیها،آب و نمک،اختلالات مختلف غدد مترشحه ی داخلی و اختلالات هیجانی می شود.

2-مخ(Cerebrum):
مخ بزرگترین قسمت مغز است که 8/7 وزن مغز را تشکیل می دهد.با افزایش حجم مغز که در طی تکاملی جنینی حاصل می شود ماده خاکستری که در قسمت سطحی مخ قرار دارد خیلی بیشتر از ماده سفید گسترش می یابد و در نتیجه سطح آن چین خوردگی پیدا می کند.
چین های برجسته ای که بدین نحو بوجود می آیند به شکنج های مغز(Gyrus)معروفند در بین شکنج ها که برجسته اند شیارهایی(Sulcus)وجود دارد.مخ توسط شیار طولی عمیقی که از قسمت جلو تا پشت آن ادامه دارد به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می شود.
این دو نیمکره فقط در قسمت تحتانی(در عمق شیار یاد شده)به یکدیگر متصل می شوند.
هر نیمکره دارای سطوح خارجی،داخلی و تحتانی است.
1-سطح خارجی:محدب است و در آن شیارها و چین و شکنج های زیادی دیده می شود.
2-سطح داخلی:عمودی و صاف است و شامل دو قسمت می باشد:یک قسمت فوقانی که آزاد است و فاصله میان دو نیمکره(شیار طولی)را تشکیل می دهد دیگری قسمت تحتانی (جسم پنبه ای)که توسط آن دو نیمکره به هم متصل می شوند.
3-سطح تحتانی:که توسط شیار طرفی سیلویوس به دو قسمت جلویی و عقبی تقسیم می شود قسمت جلویی لوب پیشانی و قسمت عقبی لوب گیجگاهی پس سری است.
لوب ها و شیارهای قشر مخ:هر نیمکره ی مخ به چندین لوب(قطعه)تقسیم می شود این لوب ها توسط شیارهای عمیقی از هم جدا می شوند هر یک از لوب ها و شیارهای مخ اعمال خاصی را بعهده دارند.
لوب های مخ:هر نیمکره،مخ را به چهار لوب بزرگ و چند لوب کوچک تقسیم می کند که عبارتند از:لوب پیشانی،لوب آهیانه ای،لوب پس سری و لوب گیجگاهی.

شیارهای مخ:در هر نیمکره تعداد بیشماری شیار موجود است و در فاصله میان دو شیار برجستگی ها یا شکنج های مغز قرار دارند.در اینجا به شرح پنج شیار عمیق هر یک از نیمکره ها که حائز اهمیت خاص هستند می پردازیم.
1-شیار طرفی یا شیار سیلویوس(Fissure of sylvius):که در زیر لوب پیشانی و به طور افقی در سطح خارجی مغز کشیده شده و مراکز تکلم و شنوائی در آن قرار دارد.
2-شیار مرکزی یا شیار رولاند و(Fissure of Rolando):از قسمت میانی کنار فوقانی هر نیمکره به طرف پایین کشیده می شود و لوب های پیشانی و آهیانه ای را از یکدیگر جدا می کند این شیار مرکز اعمال حرکتی و حسی است.
3-شیار زیر پیشانی یا شیار سینگلی(Cinguli):در سطح داخلی نیمکره ی مخ در امتداد جسم پنبه ای قرار دارد و قسمتی از قشر مخ را که در مجاورت این شیار است منطقه ی بویایی نامند.
4-شیار کالکارین(Calcarine):در سطح تحتانی-داخلی نیمکره مخ است و به دو شاخه تقسیم می شود و منطقه بینایی در قلمرو این شیار قرار دارد.


ساختمان داخلی نیمکره های مخ:
نیمکره های مخ نیز مانند قسمتهای دیگر دستگاه عصبی مرکزی از دو ماده ی خاکستری و سفید ساخته شده اند.در مخ ماده ی خاکستری مانند مخچه شامل دو قسمت است قسمتی از ماده ی خاکستری که سطح خارجی نیمکره ها را می پوشاند قشر مخ خوانده می شود و قسمت دیگری که به صورت هسته هایی در عمق ماده سفید جای گرفته به هسته های قاعده ای(Basal Ganglia)معروف است.ماده سفید در داخل قشر مخ قرار دارد.
در داخل هر نیمکره فضایی بنام بطن طرفی است که با بطن سوم در ضخامت مغز واسطه ای به وسیله ی سوراخ مونرو(Monro)ارتباط دارد.بطن سوم نیز از طریق مجرای مغزی(Crebral aqueduct)با بطن چهارم مربوط است.
هسته های قاعده ای:در داخل ماده سفید هر یک از نیمکره های مخ سه توده از جنس ماده خاکستری موجود است که آنها را هسته های قاعده ای(Basal gangelia)می نامند و عبارتند از:1-هسته ی دم دار2- هسته ی عدسی3- یک تیغه عصبی به نام پیش دیوار.مجموعه این سه توده عصبی را با ماده سفیدی که آنها را بهم پیوسته است جسم مخطط می نامند.
هسته های قاعده ای به اتفااق هسته های قرمز(در پایه های مغز)و بعضی دیگر از قسمتهای مغز مجموعاً تشکیل دستگاه خارج هرمی را می دهند.در انسان هسته های قاعده ای به فعالیت منطقه ی حرکتی قشر مخ کمک می کنند مثلاً وقتی کسی اراده می کند که راه برود موج هایی از منطقه حرکتی قشر مخ به نخاع و از آنجا به عضلات مخصوصی در اندام پایینی فرستاده می شود.
ولی در همین حال موجهایی نیز از منطقه های دیگر قشر مخ به هسته های قاعده ای و از آنجا به قسمتهای دیگر دستگاه عصبی فرستاده می شوند که موجب نوسان بازو و ساعد به هنگام راه رفتن می گردد یا به هنگام سخن گفتن موجهایی که از قشر مخ می آیند باعث حرکت عضلات لب،زبان،گونه ها،حلق و دیافراگم می شوند ولی در عین حال موجهایی از مناطق دیگر قشر مخ به هسته های قاعده ای و از آنجا به قسمتهای زیرین دستگاه عصبی می روند که باعث تغییر قیافه و اشارات گوناگون به هنگام سخن گفتن(مثل حرکات دست و صورت و سر و...)می گردد.آسیب دستگاه خارج هرمی منجر به یک سلسله حرکات غیر ارادی و یا بر عکس سختی و محدودیت حرکات می شود.نشانه های آسیب این هسته ها که ممکن است در یک طرف بدن و یا در هر دو طرف واقع شود عبارتند از:لرزش و سختی عضلات و اختلال حرکات وابسته(یعنی حرکات فرعی که حرکات ارادی را همراهی می کنند)مختل شدن راه رفتن و وضعیت بدن در فضا.
ماده ی سفید مخ و کپسول داخلی:در هر یک از نیمکره های مخ فاصله ای میان قشر مخ ،جسم مخطط ،تالاموس و هیپو تالاموس را ماده ی سفید پر کرده است.ماده ی سفید مخ شامل تارهای عصبی می باشد که قسمتهای مختلف دستگاه عصبی مرکزی را به یکدیگر می پیوندد.بعضی از تارها قسمتهای مختلف یک نیمکره و بعضی دو نیمکره را به هم ارتباط می دهند. اما گروهی دیگر از تارهای قشر مخ را با قسمتهایی از مغز که در زیر مخ قرار دارند می پیوندند.قسمتی از ماده ی سفید که از آن تارهای اخیر می گذرند به کپسول داخلی معروف است.کپسول داخلی بین هسته ی دم دار و تالاموس(از یک طرف)و هسته ی عدسی(از طرف دیگر)قرار دارند.تارهایی که از کپسول داخلی می گذرند قسمتی از تارهایی هستند که از قشر مخ به طرف پایه های مغزی و سپس پل و پیاز نخاع و نخاع می روند و شامل راههای حسی و حرکتی(صعودی و نزولی) می باشند.موج های عصبی حسی از قسمتهای مختلف بدن به وسیله راههای صعودی به مغز می رسند و موج های عصبی – حرکتی از طریق راههای نزولی از مغز به اندام ها می روند.
مناطق مختلف در قشر مخ و تقسیمات آن
قشر  مخ ورقه ی نازکی از ماده ی خاکستری با صفحاتی به ضخامت 3 تا 4 میلیمتر است که تمام سطوح دو نیمکره را جز در قسمتی از سطح داخلی آن که به نیمکره دیگر متصل می شود)می پوشاند.قشر مخ در انسان به حداکثر تکامل خود رسیده و چین خوردگی ها و شیارهای زیاد یافته است به طوری که سطح آن به 2200 سانتیمتر مربع می رسد.قشر مخ ساختمان بسیار پیچیده ای دارد و از لایه های سلول های عصبی و تارهای عصبی ساخته شده که با نظم و ترتیب خاص چیده شده اند به نحوی که ساختمان هر قسمتی از قشر مخ از ساختمان قسمتهای دیگر آن متفاوت است.سلول ها و تارهای عصبی قشر مخ مناطق ویژه ای را به وجود می آورند که این مناطق عبارتند از:
منطقه حرکتی و مراکز حرکات ارادی بدن:
منطقه حرکتی در قسمت عقبی لوب پیشانی یا به طور دقیق درجلوی شیار مرکزی(شیار رولاندو)قرار دارد از نورون های این مراکز راههای حرکتی شروع می شوند.این مراکز تمام حرکات ماهیچه های ارادی بدن را کنترل می کنند و بدین ترتیب حرکت هر عضو و هر عضله،مرکز مشخصی در قشر مخ دارد.مرکز حرکتی هر عضو در نیمکره ی مخالف است و از مرکز حرکتی پست پا در کنار فوقانی نیمکره مخ شروع و به مرکز حرکات عضلات صورت ختم می شود بدین ترتیب مراکز حرکتی بدن بر روی قشر مخ به یک آدمک وارونه شبیه است.
مراکز هر نیمه ی بدن در نیمکره طرف مقابل مغز قرار دارد و این بدان علت است که راههای حرکتی همدیگر را در پیاز نخاع یا پیین تر از آن قطع کرده به طرف دیگر می روند.
مناطق حسی و مراکز حس ها
مناطق حسی بخشهایی از قشر مخ هستند که نورونهای حسی فوقانی اندام های حسی به آنها ختم می شوند؛مراکز حسی در جاهای مشخصی از قشر مخ قرار دارند.مرکز حس های عمومی در عقب شیار رولاندو در قسمت جلویی لوب آهیانه ای قرار دارند.
حس های عمومی تمام قسمتهای بدن به این ناحیه می رسند و هر نیمکره موجهای حسی طرف مقابل را دریافت می کند.
مرکز حس بینایی در بخش پشت سری واقع است و راههای بینایی که از اجسام زانویی شروع شده اند در این ناحیه ختم می گردند.
مرکز حس شنوایی در لوب گیجگاهی زیر شیار سیلویوس جای دارد.
مرکز حس شنوایی در لوب گیجگاهی قرار گرفته اند.
مراکز حس چشایی و بویایی در جلو لوب گیجگاهی قرار گرفته اند.
آسیب هر یک از مراکز حسی ادراکات مربوط به آن حس را از میان می برد.قشر مخ به وسیله ی راههای عصبی با سایر قسمتهای دستگاه عصبی ارتباط دارد موجهای حسی از راه اعصاب حسی یا تارهای صعودی به قشر مخ می روند و فرمان های حرکتی به وسیله اعصاب حرکتی یا تارهای نزولی از قشر مخ به اعصاب می رسند.
مراکز تکلم:
تکلم عملی است که به انتظام و هماهنگی تعداد بیشماری اعمال حسی و حرکتی وابسته است.منطقه بروکا(Broca) در قشر مخ،عضلاتی را که موجب تولید گفتار(طرز ادا و تلفظ کلمه ها)می شوند انتظام می بخشند اگر این منطقه آسیب ببیند عضلاتی که در عمل تکلم دخالت دارند فلج نمی شوند و می توانند باز هم به طور ارادی منقبض شوند ولی انقباض آنها برای سخن گفتن کافی نخواهد بود.
منطقه ورنیکه(Wernickae)منطقه ی تکلمی دیگری است که بین منطقه ی بینایی و شنوایی قرار دارد.دو منطقه ی بروکاوورنیکه با هم ارتباط دارند،به این ترتیب قسمت وسیعی از قشر مخ در امر انتظام،هماهنگی اعمال بینایی،حسی،حرکتی و سخن گفتن شرکت می کنند.آسیب منطقه ی بروکا باعث می شود که سخن گفتن آهسته و به زحمت انجام گیرد ولی مفهوم و معنای سخن دست نخورده باقی می ماند.آسیب منطقه ی ورنیکه تغییری در مفصل بندی کلام نمی دهد اما به مفهوم و معنای سخن لطمه می زند.
به طور خلاصه منطقه ی بروکا با طرز ادا و تلفظ کلمه ها و منطقه ی ورنیکه با محتوا و معنای کلام ارتباط دارد.باید دانست که مرکز تکلم در افراد راست دست در نیمکره ی چپ و در افراد چپ دست در نیمکره راست مخ است.

بطن های مغز (The ventricules of cebrum)
بطن های مغز عبارت از حفره های مرتبطی هستند که در داخل مغز قرار دارند و حاوی مایع مغزی- نخاعی هستند.این حفره ها شامل چهار بطن می باشند:دو بطن طرفی(بطن اول و دوم)،بطن سوم و بطن چهارم.
دو بطن طرفی در داخل نیمکره های مخ قرار دارند و هر یک از آنها دارای سه زائده یا شاخ جلویی،شاخ عقبی و شاخ تحتانی هستند.شاخ عقبی به درون لوب پس سری،شاخ تحتانی به درون لوب گیجگاهی و شاخ جلویی به درون لوب پیشانی کشیده شده اند.هر بطن طرفی به وسیله سوراخ بین بطنی(سوراخ مونرو)(Foramen of monro)به بطن سوم راه می یابد.بطن سوم نسبتاً کوچک و حفره ی شکاف مانندی است که در میان دیانسفال(مغز واسطه ای)جای دارد و از راه قنات سیلویوس به بطن چهارم مربوط می شود.بطن چهارم فضای لوزی شکلی است که بین مخچه در عقب و پیاز نخاع و پل مغزی در جلو قرار دارد و به وسیله سه سوراخ با فضای زیر عنکبوتیه مربوط می شود.سرواخ میانی را ماژندی و سوراخ های طرفی را لوشکا می نامند.
بطن چهارم همچنین با مجرای مرکزی نخاع ارتباط دارد.تومور بطن سوم ممکن است مسیر مایع مغزی- نخاعی را ببندد و سبب سردرد و تشنج و دیگر نشانه های افزایش فشار داخل جمجمه گردد.

مایع مغزی نخاعی(Cerebro-spinal fluid)
مایع مغزی – نخاعی در داخل بطن های مغز در فضای زیر عنکبوتیه و در مجرای اپاندیم نخاع جریان دارد.حجم آن بین 80 تا 200 میلی لیتر است.مایعی بی رنگ می باشد که ترکیب آن شبیه پلاسمای خون است.این مایع حاوی آب و مقدار ناچیزی مواد پروتئینی،گلوکز،نمکهای مختلف،پتاسیم،کلسیم و تعدادی لنفوسیت و... است.وظیفه ی این مایع حفظ مغز و نخاع در برابر آسیب هاست بدین معنی که مایع مغزی- نخاعی همچون پوششی مغز و نخاع را در مقابل ضربه ها و آسیب های خارجی حفظ می کند.مایع مغزی-نخاعی پیوسته از یک طرف توسط شبکه های عروقی بطن های مغز ساخته شده و از طرف دیگر از فضای زیر عنکبوتیه جذب سیاهرگها و رگهای لنفاوی می شود.این مایع نخست بطن های طرفی را پر کرده و سپس از سوراخ مونرو گذشته و پس از عبور از بطن سوم و قنات سیلوپوس به بطن چهارم می رود.در بطن چهارم نیز مقداری از این مایع ترشح می شود.قسمت اعظم مایع از راه سوراخ های لوشکا و ماژندی به پشت پرده ی نرم شامه رفته و به فضای زیر عنکبوتیه راه می یابد و از آنجا در تمام فضای زیر عنکبوتیه(دور مغز و نخاع)پخش می شود.جریان مایع مغزی-نخاعی از بطن ها به فضای زیر عنکبوتیه و در داخل این فضا بسیار آهسته است.

پوشش های مغز یا پرده های مننژ (Meninges):
دستگاه عصبی مرکزی توسط سه پرده که بر روی هم پرده های مننژ یا مغز(Meninges)نامیده می شوند پوشیده شده است.این پرده ها حفاظت نخاع و مغز را بعهده دارند و عبارتند از:سخت شامه(Dura matr)،عنکبوتیه(Arachnoid)و نرم شامه(Pia mater).
ساختمان هر یک از این سه پرده در مجرای نخاعی و کاسه سر متفاوت است.
الف-سخت شامه-پرده لیفی ضخیمی است که سطح خارجی آن زبر و سطح داخلی آن صاف و نرم است.
سخت شامه در کاسه ی سر به سطح داخلی استخوان های جمجمه چسبیده است به همین علت در اینجا فضای اپیدورال وجود ندارد.در سقف کاسه سر منطقه ای وجود دارد که در آن منطقه سخت شامه چسبندگی زیادی به استخوان ها ندارد و به همین علت خونریزی های این

/ 0 نظر / 232 بازدید